Astrophytum MY v.4c X Astrophytum MY v.3c cv.Bohumil Schutz - 5 семян

Astrophytum MY v.4c X Astrophytum MY v.3c cv.Bohumil Schutz - 5 семян
60 руб.

Astrophytum myriostigma v.guadricostatum X Astrophytum myr. v.tricostatum cv.Bohumil SchutzAstrophytum myriostigma v.guadricostatum X Astrophytum myr. v.tricostatum cv.Bohumil Schutz